مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

شرکت ایمیدرو
شرکت ایمیدرو

معاینات ادورای دفتر مرکزی شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
تاسیسات دریایی ایران
تاسیسات دریایی ایران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 مرکز تخصصی طب کار آسا با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
شرکت توانیر
شرکت توانیر

انجام معاینات بدو استخدام نیروهای جدید مهندسی برق جهت اشتغال در شرکت توانیر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا 
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای

برای دریافت شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان ها اینجا کلیک کنید
شرکت دخانیات تهران
شرکت دخانیات تهران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 شرکت دخانیات با مرکز تخصصی طب کار آسا
فراخوان مقاله
فراخوان مقاله

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت