مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

پتروشیمی صدف عسلویه
پتروشیمی صدف عسلویه

انجام معاینات دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی صدف عسلویه در سال 98 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع

انجام معاینات دوره ای دفتر مرکزی شرکت آهن و فلاد ارفع توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت هواوی
شرکت هواوی

انجام معاینات طب کار نوبت اول پرسنل شرکت هواوی ایران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین

معاینات ادواری سال 1397 شرکت تامین سرمایه امین توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت توزیع داروپخش
شرکت توزیع داروپخش

عقد قرارداد شرکت توزیع داروپخش با شرکت طب کار و کارگر(مرکز تخصصی طب کار آسا) جهت انجام معاینات دوره ای سال 97
چاپ هنر مدرن
چاپ هنر مدرن

معاینات بدواستخدام شرکت چاپ هنر مدرن توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت