مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

مجمع عمومی انجمن علمی طب کار
مجمع عمومی انجمن علمی طب کار

به اطلاع می رساند با توجه به برنامه ریزی انجام شده در نظر است مجمع عمومی انجمن علمی طب کار در روز پنجشنبه مورخ دوازدهم مرداد 1396 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار گردد. دستور جلسه شامل گزارش دور گذشته...
برق و انرژی صبا
برق و انرژی صبا

انجام معاینات دوره ای سال 96 شرکت صنایع برق و انرژی صبا توسط مرکز تخصصی طب کار آسا(شرکت طب کار و کارگر)
تاسیسات دریایی ایران
تاسیسات دریایی ایران

انجام معاینات ادورای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شباهنگ خودرو
شباهنگ خودرو

انجام معاینات دوره ای سال 96 شرکت شباهنگ خودور توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شعله صنعت
شعله صنعت

انجام معاینات ادواری سال 96 پرسنل شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت