مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
عبارات خطر در بر چسب گذاری مواد شیمیایی   عبارات خطر در بر چسب گذاری مواد شیمیایی
عبارات خطر در بر چسب گذاری مواد شیمیایی

عبارات خطر در بر چسب گذاری مواد شیمیایی

R1- در حال خشک قابل انفجار است.

R2- در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد.

R3- در اثر ضربه، اصطکاک، آتشو یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار زیاد است.

R4- شکل ترکیبات فلزی بسیار حساس و. قابل انفجار است.

R5- گرما ممکن اسن باعث انفجار شود.

R6- در صورت وجود یا عدم وجود هوا، قابل انفجار است.

R7- ممکن است آتش بگیرد.                           

R8- در صورت تماس با موادقابل احتراق ممکن است آتش بگیرد.

R9- در صورت ترکیب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد.

R10- قابل اشتعال است.

R11- قابلیت اشتعال بالایی دارد.

R12- به شدت مشتعل می شود.

R13- گاز مایع با اشتعال بالا

R14- با آب واکنش شدید می دهد.

R15- در صورت تماس با آب ، گازهای قابل اشتعال زیادی تولید می کند.

R16- در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسید کننده، خطر انفجار وجود دارد

R17- در هوا خود بخود مشتعل می شود.

R18- در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل یا منفجر شود.

R20- برای تنفس مضر است

R21- در تماس با پوست، مضر است

R22- اگر خورده شود، مضر است

R23- برای تنفس سمی است

R24- در تماس با پوست، سمی است
R25- اگر خورده شود، سمی است

R26- برای تنفس ، خیلی سمی است

R27- در تماس با پوست خیلی سمی است.

R28- اگر خورده شود خیلی سمی است

R29- در تماس با آب گاز سمی تولید می کند(آزاد می کند)

R30- هنگام استفاده ممکن است شدیدا مشتعل شود

R31- در تماس با اسیدها گاز سمی تولید می کند(آزاد می کند)

R32- در تماس با اسید ها گاز خیلی سمی آزاد می کند

R33- خطر اثرات تجمعی وجود دارد

R34- باعث سوختگی می شود.

R35- باعث سوختگی های شدید می شود.

R36- باعث تحریک چشم ها می شود.

R37- باعث تحریک سیستم تنفسی می شود

R38- باعث تحریک پوست می شود.

R39- خطر خیلی جدی و اثرات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R40- اثر سرطان زایی محدودی مشاهده شده است.

R41- خطر آسیب جدی به چشم ها وجود دارد

R42- در صورت تنفس ممکن است باعث حساسیت شود.

R43- در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود.

R44- در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد

R45- ممکن است باعث سرطان شود.

R46- ممکن است باعث آسیب توارث و ژنتیکی شود.

R47- ممکن است باعث تولد ناقص شود.

R48- در تماس طولانی ، خطر جدی داشته و باعث آسیب به سلامتی فرد می شود.

R49- در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود

R58- در تماس طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط شود

R59- برای لایه ازن خطرناک است

R61- ممکن است باعث آسیب به جنین شود.

R63- امکان وارد شدن صدمه به جنین وجود دارد

R64- ممکن است باعث صدمه به کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، گردد.

R65- اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسیب دیدگی شود.

R67- بخارات آن ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی شود.

R68- خطر اثرات غیر قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد.

 

کدهای ترکیبی R

R14/15- به شدت با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال آزاد می کند.

R45/29- با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال آزاد می کند.

R20/21- در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است.

R20/21/22- در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است.

R21/22- در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است

R23/24- در تماس با پوست و استنشاق، مسمومیت ایجاد می کند

R23/24/25- در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می کند

R24/25- در صورت تماس با پوست یا خوردن مسمومیت ایجاد می کند

R26/27- در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R26/27/28- در صورت استنشاق ، تماس با پوست و خوردن، مسمومیت شدید ایجاد می کند.like

373 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 9 آبان 1392بازدید: 1796 بار ساعت: 5:39 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت