شرکت پل فیلم تعداد بازدید : 2405

استفاده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات ادواری و بدو استخدام پرسنل دفتر مرکزی شرکت در سال 1392