مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
هیئت مدیره جدید انجمن طب کار   هیئت مدیره جدید انجمن طب کار
هیئت مدیره جدید انجمن طب کار
مجمع عمومی و انتخابات انجمن طب کار ایران در تاریخ 1393/3/1 برگزار گردید و افراد ذیل به ترتیب تعداد آرا، به عنوان هیئت مدیره جدید برای دوره سه ساله انتخاب شدند.
1- دکتر ضرغام صادقی
2- دکتر الهام میرزامحمدی
3- دکتر محمد مهدی سهرابی
4- دکتر خسرو صادق نیت
5- دکتر علی ناصربخت


like

370 Likes

تاریخ: يکشنبه، 4 خرداد 1393بازدید: 2152 بار ساعت: 5:36 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت