مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
انجمن صنفی   انجمن صنفی
انجمن صنفی
اقدامات اولیه جهت تشکیل انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران آغاز شد. این انجمن با اهداف توسعه سلامت شغلی و گسترش فرهنگ آن و هماهنگی مراکز تخخصصی استان تهران و .... تشکیل می گردد.


like

126 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 1 مهر 1395بازدید: 710 بار ساعت: 5:11 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت