بیمارستان ساسان تعداد بازدید : 981

بیمارستان ساسان

عقد قرارداد بیمارستان ساسان جهت معاینات بدو استخدام پرسنل این بیمارستان با مرکز تخصصی طب کار آسا