مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت چاپ و نشر بانک ملی   شرکت چاپ و نشر بانک ملی
شرکت چاپ و نشر بانک ملی
انجام معاینات دوره ای طب کار شرکت چاپ و نشر بانک ملی در سال 95 برای چندمین سال متوالی توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)


like

192 Likes

تاریخ: يکشنبه، 11 مهر 1395بازدید: 891 بار ساعت: 4:42 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت