شرکت توانیر تعداد بازدید : 973

شرکت توانیر

انجام معاینات بدو استخدام نیروهای جدید مهندسی برق جهت اشتغال در شرکت توانیر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا