شرکت ایمیدرو تعداد بازدید : 857

شرکت ایمیدرو

معاینات ادورای دفتر مرکزی شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا