مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
بیمارستان پارس   بیمارستان پارس
بیمارستان پارس
بیمارستان پارس استفاده کننده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام کادر جدید الورود خود


like

61 Likes

تاریخ: يکشنبه، 8 مهر 1397بازدید: 193 بار ساعت: 4:12 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت