مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 10 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 10

صفحه 10 صفحه 10

بيمارستان مهر
بيمارستان مهر

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل جديد بيمارستان
رب آتا
رب آتا

انجام معاينات دوره اي سال 94 شركت صنايع غذايي آتا توسط مركز تخصصي طب كار آسا
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام
شركت فراب
شركت فراب

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل خود
روزنامه ايران
روزنامه ايران

موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام خود استفاده مي نمايد
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات دوره اي 94 و معايناتن بدو استخدام

استفاده کنندگان خدمات شرکت