مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 13 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 13

صفحه 13 صفحه 13

هیئت مدیره جدید انجمن طب کار
هیئت مدیره جدید انجمن طب کار

مجمع عمومی و انتخابات انجمن طب کار ایران در تاریخ 1393/3/1 برگزار گردید و افراد ذیل به ترتیب تعداد آرا، به عنوان هیئت مدیره جدید برای دوره سه ساله انتخاب شدند.1- دکتر ضرغام صادقی2- دکتر الهام میرزامحمدی3-...
شركت دامداران
شركت دامداران

عقد قرارداد شركت دامداران توليد كننده محصولات لبني جهت معاينات دوره‌اي طب كار پرسنل خود در سال 1393با مركز تخصصي طب كار آسا (شركت طب كار و كارگر)
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

عقد قرارداد شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط خود و نیز معاینات ادواری پرسنل آن شرکت در سال 1393
شرکت راموفارمین
شرکت راموفارمین

استفاده شرکت داروسازی راموفارمین از خدمات بهداشت حرفه‌ای شرکت طب کار و کارگر جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیطی خود در سال 1392 استفاده نمود.
شرکت پل فیلم
شرکت پل فیلم

استفاده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات ادواری و بدو استخدام پرسنل دفتر مرکزی شرکت در سال 1392
شركت هپكو
شركت هپكو

استفاده از خدمات طب كار مركز تخصصي طب كار آسا (شركت طب كار و كارگر) جهت انجام معاينات دوره اي سال 1392 پرسنل اين شركت

استفاده کنندگان خدمات شرکت