مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 16 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 16

صفحه 16 صفحه 16

پترو دانيال كيش
پترو دانيال كيش

انجام معاينات دوره اي سال 95 توسط مركز تخصصي طب كار آسا
مجموعه هتل هاي كوثر
مجموعه هتل هاي كوثر

انجام معاينات بدو استخدام كاركنان گروه هتل هاي كوثر
اختياري شدن طرح
اختياري شدن طرح

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي طي بخشنامه اي طرح تخصصي ضريب كا برخي رشته از جمله طب كار را اختياري اعلام كردندبراي دانلود تصوير بخشنامه كليك كنيد
شرکت پلیمر آریا ساسول
شرکت پلیمر آریا ساسول

انجام معاينات دوره اي سال 95 و 96 و 97 توسط مركز تخصصي طب كار آسا
بيمارستان مهر
بيمارستان مهر

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل جديد بيمارستان
رب آتا
رب آتا

انجام معاينات دوره اي سال 94 شركت صنايع غذايي آتا توسط مركز تخصصي طب كار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت