مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 17 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 17

صفحه 17 صفحه 17

شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام
شركت فراب
شركت فراب

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل خود
روزنامه ايران
روزنامه ايران

موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام خود استفاده مي نمايد
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات دوره اي 94 و معايناتن بدو استخدام
شركت پارس مينو
شركت پارس مينو

اسفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات دوره اي سال 94 و معاينات بدواستخدام
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

انجام معاينات دوره اي سال 1394

استفاده کنندگان خدمات شرکت