مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 2 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 2

صفحه 2 صفحه 2

بیمارستان محب کوثر
بیمارستان محب کوثر

معاینات بدواستخدام بیمارستان محب کوثر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان شرق

انجام معاینات بدو استخدام شرکت سیمان شرق توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
رهنما سیستم
رهنما سیستم

انجام معاینات بدواستخدام شرکت رهنما سیستم فعال در زمینه تأمین ، نصب ، راه اندازی و نگهداری سیستم های مخابرات ، برق ،کنترل، ابزاردقيق و ناوبری توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
درمان یاب پخش آریا
درمان یاب پخش آریا

معاینات بدو استخدام و دوره ای شرکت درمان یاب پخش آریا توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
درمان یاب دارو
درمان یاب دارو

معاینات بدو استخدام و دوره ای شرکت درمان یاب دارو توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بیمارستان پارس
بیمارستان پارس

بیمارستان پارس استفاده کننده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام کادر جدید الورود خود

استفاده کنندگان خدمات شرکت