مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 21 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 21

صفحه 21 صفحه 21

بنیاد علوی
بنیاد علوی

استفاده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات بدو استخدام پرسنل خود
شرکت چاپ رواق
شرکت چاپ رواق

استفاده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات دوره‌ای پرسنل خود در سال 1392
مجتمع نور تهران
مجتمع نور تهران

مجتمع نور تهران از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت انجام معاینات دوره ای پرسنل خود در سال 1392 استفاده نمود
شرکت بانی چاو(کاله)
شرکت بانی چاو(کاله)

شرکت بانی چاو از شرکت‌های تابعه کاله از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدو استخدام پرسنل جدید الورود خود استفاده می‌نماید
مهرکام پارس
مهرکام پارس

استفاده کننده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)
شرکت مهرکام پارس
شرکت مهرکام پارس

عقد قرارداد شرکت مهرکام پارس از شرکت‌های تامین کننده قطعات ایران خودرو جهت معاینات دوره‌ای طب کار سال 92 پرسنل خود با مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)

استفاده کنندگان خدمات شرکت