مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 3 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 3

صفحه 3 صفحه 3

افزارهای رایانه ای سداد
افزارهای رایانه ای سداد

معاینات بدو استخدام شرکت افزارهای رایانه ای سداد توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بنیاد شهید و امور ایثارگران
بنیاد شهید و امور ایثارگران

استفاده ار خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام
شرکت بنا گستر کرانه
شرکت بنا گستر کرانه

استفاده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات دوره ای سال 1397
انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری
انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری

انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت مهندسی مشاور کوشا معدن
شرکت مهندسی مشاور کوشا معدن

استفاده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز خرید پالادیوم
مرکز خرید پالادیوم

انجام معاینات بدو استخدام کارکنان مرکز خرید پالادیوم توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت