مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 37 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 37

صفحه 37 صفحه 37

شركت طراحي ومهندسي صنايع انرژي (EIED)
شركت طراحي ومهندسي صنايع انرژي (EIED)

استفاده کننده از خدمات طب کار شرکت
شركت  پرليت
شركت پرليت

استفاده کننده از خدمات طب کار و بهداشت حرفه‌اي شرکت
شرکت پتروشيمي تبريز
شرکت پتروشيمي تبريز

استفاده کننده از خدمات طب کار شرکت
شرکت پتروگاز جهان پارس
شرکت پتروگاز جهان پارس

استفاده کننده از خدمات طب کار شرکت
شرکت نفت پاسارگاد (وابسته به پالايشگاه تهران)
شرکت نفت پاسارگاد (وابسته به پالايشگاه تهران)

استفاده کننده از خدمات طب كار شرکت
شركت مهندسي مشاور  نارگان
شركت مهندسي مشاور نارگان

استفاده کننده از خدمات طب کار شرکت

استفاده کنندگان خدمات شرکت