مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 4 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 4

صفحه 4 صفحه 4

شرکت توانیر
شرکت توانیر

انجام معاینات بدو استخدام نیروهای جدید مهندسی برق جهت اشتغال در شرکت توانیر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا 
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای

برای دریافت شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان ها اینجا کلیک کنید
شرکت دخانیات تهران
شرکت دخانیات تهران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 شرکت دخانیات با مرکز تخصصی طب کار آسا
بیمارستان شهرام (سجاد)
بیمارستان شهرام (سجاد)

بیمارستان شهرام (سجاد) تهران از خدمات معاینات بدو استخدام بیمه تامین اجتماعی مرکز تخصصی طب کار آسا برای کادر جدیدالورود خود بهره می برد
بیمارستان تخصصی تهران
بیمارستان تخصصی تهران

استفاده بیمارستان تخصصی تهران از خدمات معاینات بدو استخدام و معاینات خروج از کار مرکز تخصصی طب کار آسا 
شرکت نصب نیرو
شرکت نصب نیرو

قرارداد معاینات ادواری شرکت نصب نیرو در سال 1395 با مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت