مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 44 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 44

صفحه 44 صفحه 44

شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير
شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

استفاده کننده از خمات طب کار شرکت
شركت مهندسين مشاور ناموران
شركت مهندسين مشاور ناموران

استفاده کننده از خدمات طب کار جهت معاینات دوره‌ایانجام معاینات دوره‌ای سال 1391 و 1392 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت ارتباطات سیار( همراه اول)
شرکت ارتباطات سیار( همراه اول)

استفاده کننده از خدمات طب کار شرکت 
درباره ما
درباره ما

شرکت طب کار و کارگر از سال 1379 به عنوان يکي از اولين شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه‌اي فعاليت خود را آغاز نموده و در طي اين مدت با استفاده از افراد متخصص و بهره‌گيري از مشاوره اعضاي هيئت...

استفاده کنندگان خدمات شرکت