مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 5 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 5

صفحه 5 صفحه 5

توسعه حفاری تدبیر
توسعه حفاری تدبیر

انجام معاینات طب کار شرکت توسعه حفاری تدبیر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پترو دانیال کیش
پترو دانیال کیش

انجام معاینات طب کار شرکت پتور دانیال کیش در سال 97 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
کیا موتورز
کیا موتورز

انجام معاینات طب کار عاملیت 114 کیاموتورز (محدی طامه) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شیمی در سلف
شیمی در سلف

انجام معاینات طب کار شرکت هلدینگ شیمی در سلف توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پالایش قیر ساتراپ جم
پالایش قیر ساتراپ جم

انجام معاینات طب کار شرکت پالایش قیر ساتراپ چم توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بهارروب تهران
بهارروب تهران

انجام معاینات دوره ای کارکنان شرکت بهارروب تهران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت