مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 6 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 6

صفحه 6 صفحه 6

مبین وان
مبین وان

معاینات دوره ای طب کار شرکت مبین وان توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز

انجام معاینات دوره ای شرکت پرسی ایران گاز توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

انجام معاینات دوره ای شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
زیمنس
زیمنس

انجام معاینات دوره ای سال 97 پرسنل شرکت زیمنس توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
یونیلیور ایران
یونیلیور ایران

انجام معاینات دوره ای سال 97 دفتر مرکزی شرکت یونیلیور ایران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
تهران رایمند
تهران رایمند

انجام معاینات دوره ای پرسنل شرکت مهندسی مشاور تهران رایمند در سال 97 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت