مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 6 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 6

صفحه 6 صفحه 6

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV  ،HBV،HCV
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس   برای دانلود اینجا کلیک کنید
تامین سرمایه آرمان
تامین سرمایه آرمان

انجام معاینات ادواری شرکت تامین سرمایه آرمان در سال 94 و 95 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت چاپ و نشر بانک ملی
شرکت چاپ و نشر بانک ملی

انجام معاینات دوره ای طب کار شرکت چاپ و نشر بانک ملی در سال 95 برای چندمین سال متوالی توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)
بیمارستان ساسان
بیمارستان ساسان

عقد قرارداد بیمارستان ساسان جهت معاینات بدو استخدام پرسنل این بیمارستان با مرکز تخصصی طب کار آسا
مهندسین مشاور ناموران
مهندسین مشاور ناموران

آغاز معاینات ادواری سال 95 شرکت مهندسین مشاور ناموران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت پاکشو
شرکت پاکشو

انجام معاینات دوره ای طب کار برای کارخانه تولیدی شرکت پاکشو در منطقه رباط کریم

استفاده کنندگان خدمات شرکت