مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 7 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 7

صفحه 7 صفحه 7

صبا نور
صبا نور

انجام معاینات پرسنل دفتر مرکزی شرکت صبانور در سال 97 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
نوین دانش آینده
نوین دانش آینده

انجام معاینات شرکت نوین دانش آینده توسط مرکز تخصصی طب کار آسا در سال 97
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت نفت پاسارگاد

معاینات دوره ای طب کار سال 96 شرکت نفت پاسارگاد توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
هدایت کشتی
هدایت کشتی

معاینات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پایش پیشرو صنعت
پایش پیشرو صنعت

معاینات بدو استخدام پرسنل شرکت پایش پیشرو صنعت (psi) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پیوند آزاد شبکه
پیوند آزاد شبکه

انجام معاینات بدو استخدام پرسنل شرکت پیوند آزاد شبکه توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت