مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 8 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 8

صفحه 8 صفحه 8

بانک تجارت
بانک تجارت

معاینات بدو استخدام پرسنل بانک تجارت توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
آسان پک
آسان پک

معاینات بدواستخدام پرسنل شرکت آسان پک توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
نصب نیرو
نصب نیرو

معاینات پیش از استخدام شرکت نصب نیرو توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
هلدینگ رایزکو
هلدینگ رایزکو

معاینات بدو استخدام پرسنل هولدینگ رایزکو توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بانک کارآفرین
بانک کارآفرین

استفاده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدو استخدام
سپهر منور
سپهر منور

انجام معاینات دوره ای سال 96 کارخانه سپهر منور توسط شرکت طب کار و کارگر (مرکز تخصصی طب کار آسا)

استفاده کنندگان خدمات شرکت