مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

مشتريان صفحه 1 مشتريان صفحه 1

شركت دارويي بهداشتي پارس مينو
شركت دارويي بهداشتي پارس مينو

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات دوره اي 94 و معايناتن بدو استخدام
شركت فراب
شركت فراب

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل خود
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام
بيمارستان مهر
بيمارستان مهر

استفاده از خدمات مركز تخصصي طب كار آسا جهت معاينات بدو استخدام پرسنل جديد بيمارستان
رایانه شهر
رایانه شهر

موسسه رایانه شهر وابسته به شهرداری تهران از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات پیش از استخدام پرسنل خود استفاده می نماید
بیمارستان های طرف قرارداد
بیمارستان های طرف قرارداد

بیمارستان های خاتم الانبیا، صدر به آفرین، تهران، سجاد،محب ،جماران و تعداد دیگری از مراکز درمانی جهت معاینات پیش از استخدام پرسنل خود (معاینات ماده 90 تامین اجتماعی) از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا استفاده...

استفاده کنندگان خدمات شرکت