مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

مشتريان صفحه 1 مشتريان صفحه 1

شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير
شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

استفاده کننده از خمات طب کار شرکت
شركت  پرليت
شركت پرليت

استفاده کننده از خدمات طب کار و بهداشت حرفه‌اي شرکت
بیمارستان محب
بیمارستان محب

استفاده از خدمات طب کار مرکز جهت انجام معاینات دوره‌ای و مشاوره تخصصی طب کار از سال 1390
شرکت داروسازی مهر دارو
شرکت داروسازی مهر دارو

استفاده از خدمات طب کار جهت انجام معاینات دوره‌ای و مشاوره تخصصی طب کار از سال 1391
سازمان صنایع دفاع
سازمان صنایع دفاع

استفاده از مشاوره تخصصی طب کار از سال 1390
گروه تخصصي شهيد رجائي
گروه تخصصي شهيد رجائي

گروه تخصصي شهيد رجائي مرکز تخصصی طب کار آسا را جهت انجام معاینات دوره‌ای سال 1392 پرسنل خود که  در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت می‌باشند انتخاب کرد.

استفاده کنندگان خدمات شرکت