قوانین و مقررات سلامت شغلی

كتاب حدود مجاز

كتاب حدود مجاز

دستورالعمل کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل کارت سلامت رانندگان

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني

آیین نامه معاینه و معافیت‌های پزشکی خدمت وظیفه عمومی

با استفاده از این آیین نامه میتوان نوع بیماری که باعث دریافت معافیت پزشکی توسط فرد شده را مشخص کرد که این موضع بخصوص در زمان معاینات بدو استخدام اهمیت بسیاری دارد

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگانابتدا قبلی 1   بعدی انتها