مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

مطالب آموزشی صفحه 1 مطالب آموزشی صفحه 1

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV  ،HBV،HCV
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس   برای دانلود اینجا کلیک کنید
راهنماهای کتاب حدود مجاز
راهنماهای کتاب حدود مجاز

با تلاش استادان و کارشناسان مرتبط در مرکز سلامت محیط و کار  -توسط قطب علمی بهداشت حرفه‌ای کشور 9 عنوان راهنمای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای‌ شغلی متناسب با حدود  مجاز مواجهه شغلی تدوین...
آشنایی با اصول انجام آزمایشات غربالگری عمومی‌ (FBS – Lipid – ….) در معاینات دوره ای
آشنایی با اصول انجام آزمایشات غربالگری عمومی‌ (FBS – Lipid – ….) در معاینات دوره ای

غربالگری سلامت (health screening ) به عنوان یکی از روشهای اصلی پیشگیری ثانویه به معنای پایش وضعیت سلامت در افراد بدون علامت و سالم با استفاده از معاینات و تست‌های آزمایشگاهی یا پاراکلینیکی به صورت دوره...
آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای
آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای

بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار شایع ترین انواع بیماری‌های شغلی هستند و به همین دلیل غربالگری و شناسایی اولیه آنها در حین معاینات دوره ای اهمیت زیادی دارد.روش اصلی غربالگری و بیماریابی اولیه در مورد...
آشنایی با Sensor Error در اسپیرومتری و نحوه تشخیص آن در اسپیروگرام
آشنایی با Sensor Error در اسپیرومتری و نحوه تشخیص آن در اسپیروگرام

اسپیرومتری یک روش تشخیصی وابسته به اپراتور، وابسته به بیمار و وابسته به دستگاه است و به همین دلیل است که در صورت عدم رعایت شرایط استاندارد آن، احتمال ایجاد خطا در انجام آن و ایجاد نتایج کاذب بسیار افزایش...
کاهش شنوايي شغلي
کاهش شنوايي شغلي

Noise Induced Hearing Loss  کاهش شنوايي شغلي يكي از شايعترين اختلالات شغلي در تمامي صنايع است. طبق آمار بيش از 14% كاركناني كه در معرض سر و صدا قرار دارند دچار اين عارضه مي‌شوند كه در كشور ما اين...

استفاده کنندگان خدمات شرکت