مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

جدیدترین قوانین و مقررات مرتبط با سلامت شغلی صفحه 1 جدیدترین قوانین و مقررات مرتبط با سلامت شغلی صفحه 1

فرم پرونده پزشکی شاغلین
فرم پرونده پزشکی شاغلین

   دانلود فرم پرونده پزشکی شاغل   دانلود دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل
بخشنامه وزیر کار
بخشنامه وزیر کار

وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه به مدیران کل اجرایی سراسر کشور بر اهمیت پیشگیری از بیماری های شغلی و رعایت بهسازی شرایط بهداشت کار در کارگاه ها تاکید کرد.برای دانلود بخشنامه کلیک کنید
اعتباربخشی بیمارستانها
اعتباربخشی بیمارستانها

راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سال 95برای دانلود کل راهنماها کلیک کنید
سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان
سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان

نسخه نهائی سنجه های ویرایش شده اعتبار بخشی سال 95 --- لطفا کلیک کنید  
کارت سلامت رانندگان
کارت سلامت رانندگان

  دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان
بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)
بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دانلود بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی    این بخشنامه به منظور تنظیم چگونگی انجام معاینات سلامت شغلی و تعیین افراد مجاز به انجام این معاینات در سال 1392 با امضای وزیر بهداشت ، درمان و آموزش...

استفاده کنندگان خدمات شرکت