مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت آسا شرکت آسا
شرکت آسا
تهران ، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان وليعصر، نرسيده به سينما آفريقا، ساختمان اطبا(664)، طبقه پنجم
تلفن : 88918041-88918663-88918069 فكس: 88918664

Occupational medicine specialist in ASA Occupational Medicine Center
unit 1, fifth floor, Valiasr street, No 1802, Tehran, Iran
Tel: (021) 88918041 Fax:(021) 88918664
نام:
موبایل / تلفن:
آدرس ایمیل:
پیام:

استفاده کنندگان خدمات شرکت