پوستر روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای تعداد بازدید : 90

پوستر روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیهای اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسائل بهداشت حرفه ای تبدیل شده است. نیروی کار بخش مولد جامعه را تشکیل می دهد. به منظور صیانت از منابع انسانی در محیط کار با به کار بردن تمهیدات بهداشت حرفه ای و کنترل عوامل زیان آور محیط کار نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومی، مکانیکی، روانی و همچنین توجه به ایمنی در محیط کار می توان حوادث و بیماری های ناشی از کار را به میزان قابل توجهی کاهش داد. وجود بیماریهای حرفه ای و حوادث ناشی از کار به لحاظ :

۱-هزینه های درمانی 2- ایجاد ناتوانی ها ۳-عواملی نظیر زمان از دست رفته کاری 4- کاهش تولید و غیره بار سنگینی بردوش اقتصاد ملی تحمیل میکند. بنابراین با توجه به اینکه نارسایی بهداشت و ایمنی موجب خسارات های مالی و جانی می گردد، این موضوع به تنهایی می تواند اهمیت بهداشت حرفه ای و ایمنی و توجه به این روز را نمایان کند. سازمان بین المللی کار(ILO)    نیز از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی مراسمی را در این روز برگزار می کند روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28 آوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود.شعار سال 2019 میلادی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای از سوی سازمان بین المللی کار (ILO)    با موضوع a safe and healthy future of work  " آینده کاری ایمن و سالم " انتخاب شده است.

پوستر با کیفیت بالا و فارسی شده این فعالیت به پیوست جهت دانلود بار گذاری شده است.