مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

شیمی در سلف
شیمی در سلف

انجام معاینات طب کار شرکت هلدینگ شیمی در سلف توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پالایش قیر ساتراپ جم
پالایش قیر ساتراپ جم

انجام معاینات طب کار شرکت پالایش قیر ساتراپ چم توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بهارروب تهران
بهارروب تهران

انجام معاینات دوره ای کارکنان شرکت بهارروب تهران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
مبین وان
مبین وان

معاینات دوره ای طب کار شرکت مبین وان توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز

انجام معاینات دوره ای شرکت پرسی ایران گاز توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

انجام معاینات دوره ای شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت