معاینات بازگشت به کار WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 2638

معاینات بازگشت به کار

معاينات بازگشت به كار از انواع معاينات شغلي مي باشد كه عمدتا با هدف ارزيابي تناسب جسماني و رواني در كاركنان مبتلا به بيماري بعد از اتمام استعلاجي و قبل از بازگشت مجدد به كار انجام مي شود. ابتلا به بيماري هاي مختلف و يا حوادث جسماني باعث تغيير ظرفيت هاي جسماني، فيزيكي و يا روحي رواني در فرد براي انجام وظايف شغلي شده و بنابراين ممكن است خطر ايجاد عوارض بيماري در مواجهه مجدد با عوامل زيان آور محيط كار و يا شرايط مختلف موجود در محيط كار افزايش يابد. معاينات بازگشت به كار با هدف ارزيابي شرايط جديد جسماني و روحي رواني بعداز اتمام دوره بيماري و ارزيابي احتمال تشديد علائم يا عوارض بيماري در مواجهه مجدد با عوامل زيان آور موجود در محيط كار شاغل قبل از بازگشت مجدد به كار و اعمال اقدامات لازم جهت كاهش ايجادعوارض احتمالي و افزايش ايمني  كار انجام مي شود. آگاهي از موارد لزوم انجام معاينات بازگشت به كار باعث انتخاب مناسب تر كاركنان جهت انجام معاينات بازگشت به كار شده و در نتيجه ارزيابي تناسب كاركنان براي بازگشت به كار، كاهش عوارض جسماني و رواني ناشي از محدوديت ها را بدنبال خواهد داشت. 
 به منظور حفظ يكپارچگي در نظام معاينات بازگشت به كار و تامين هر چه بيشتر اهداف اين معاينات، اين دستورالعمل به عنوان راهنمايي در خصوص نحوه انجام معاينات بازگشت به كار تهيه شده است.
1. معاينات بازگشت به كار در موارد خاص وتعريف شده و اغلب به دنبال استعلاجي به علت ابتلا به بيماري ها يا حوادث ناشي از كار انجام مي شود.
2. بر اساس اين دستورالعمل، موارد زير مشمول انجام معاينات بازگشت به كار مي شوند:
استراحت پزشكي به علت بيماري غيرشغلي يا حادثه غير ناشي از كار به مدت 7 روز و بيشتر
استراحت پزشكي به علت حادثه شغلي به مدت 4 روز و بيشتر
استعلاجي هاي مكرر به علت بيماري
دوري از كار به علل غيربيماري شامل مرخصي استحقاقي و.... به مدت 1 ماه و بيشتر
3. لازم است که بازگشت به کار افراد  در موارد فوق قبل از ورود به شرکت، مشروط به انجام معاینات باشد.
4. ضروري است با توجه به بند قبل كليه افراد قبل از پایان استعلاجی، مرخصی و یا استراحت پزشکی با هماهنگي کارشناس بهداشت حرفه ای نسبت به انجام معاينات بازگشت به كار در موارد فوق الذكر اقدام نمايند.
5. کارشناس بهداشت حرفه ای فرد را با نامه ی معرفي شاغلين و  با ذكر“معاينه بازگشت به كار“ و يك نسخه از استعلاجي، قبل از شروع به كار مجدد، جهت انجام معاينات بازگشت به كار به مركز تخصصی طب کار معرفي مي نمايند.
6. پزشك متخصص طب کار با توجه به نوع بيماري يا حادثه و با بررسي مدارك پزشكي مربوط به بيماري و توجه به نوع شغل و عوامل زيان آور آن، معاينات و ارزيابي هاي پزشكي لازم را انجام داده و در صورت نياز از مشاوره هاي تخصصي مرتبط نيز استفاده مي نمايد. بعد از كامل شدن ارزيابي ها و دريافت پاسخ مشاوره ها، اظهار نظر نهايي مبني بر مشروط بودن يا محدوديت و يا نامناسب بودن شاغل به کارشناس بهداشت حرفه ای اعلام مي شود.
7. در صورت مشروط بودن یا نامناسب بودن فرد با شرایط کار، موضوع به مدیر سرمایه های انسانی اعلام و تصمیم نهایی در مورد ادامه به کار فرد در کمیته ی جذب گرفته خواهد شد.