فایل های پرکاربرد

مجوزها

مجوزها

نمونه معرفی نامه معاینات پیش از استخدام یا دوره ای

نمونه معرفی نامه جهت معاینات بدو استخدام یا دوره ای

فرم پرونده پزشکی شاغلین

فرم معاینات دوره ای پزشکی شاغلین

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

دستورالعمل کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل کارت سلامت رانندگانابتدا قبلی 1 بعدی انتها